فرشاد کیمنش

فرشاد کیمنش

کارشناس طراحی ودکوراسیون داخلی

بازسازی و تهیه و اجرای سقف کاذب و دیوار کاذب (کناف)

Mobile: +90(546)447-1306

Email: farshadkeymanesh@gmail.com

QR Code