اقامت توریستی ترکیه

در اقامت توریستی ترکیه فرد میبایست موارد زیر را دارا باشد: (در صورت اقامت کمتر از سه ماه فقط داشتن پاسپورت کافی است).

در صورت اقامت بیشتر از سه ماه میبایست فرد حتما مکانی که ادرس ان مورد تایید اداره مهاجرت ترکیه باشد دارا باشد :

در این قسمت فرد میبایست مکان اقامتی را اجاره نماید که در مناطق فاتح و اسنیورت نباشد (حتما توجه نمایید که اگر مسکن توسط شما خریداری شده باشد میتواند در مناطق فاتح و اسنیورت هم باشد).همچنین توجه نمایید که قرارداد باید یکساله باشد و حتما به صاحب خانه اطلاع دهید که باید از شهرداری نومارتاژ برای شما بگیرد.

کد مالیاتی از اداره مالیات ترکیه دریافت نماید:

در این مرحله توریست میبایست به اداره مالیات و یا وب سایت اداره مالیات (ورگی اداره سی) مراجعه نماید و کد مالیاتی دریافت نماید.

پس از دریافت این دو مهم فرد میبایست از اداره کوچ وقت جهت بررسی پرونده خود بگیرد(به اصطلاح راندوو بگیرد) پس از ان چهار قطعه عکس، نومارتاژ و کپی سند تاپو منزل اجاره ای، برگه پرداخت پول خاک (جهت پرداخت پول خاک باید به همان ادراه مالیات مراجعه نمود در نظر داشته باشیدپس از دریافت راندوو این مبلغ مشخص میشود، کپی صفحه اول پاسپورت و مهر ورود به ترکیه، بیمه نامه یکساله، را باخود به اداره کوچ ببرد حتما در نظر داشته باشید که برگه قرارداد منزل در دفاتر نوتر تایید شده باشد. پس از تایید تمامی موارد بالا بین یک هفته تا ده روز کارت کیملیک صورتی فرد صادر شده و به ادرس او ارسال میشود.

تمامی مدارک مورد نیاز برای دریافت اقامت توریستی عبارت است از :

  • قرارداد اجاره یکساله (نوتر شده) -در صورت داشتن ملک سند تاپو کافی است
  • نومارتاژ و کپی سند تاپو
  • ورگی نوماراسی (کد مالیاتی)
  • برگه راندوو
  • برگه تایید پرداخت پول خاک
  • ۴ قطعه عکس
  • کپی صفحه اول پاسپورت
  • بیمه نامه یکساله
  • کپی صفحه مهر ورود به ترکیه

در صورت داشتن فرزند بالای ۱۸ سال تمامی مدارک بالا برای ایشان الزامی است

در صورت داشتن فرزند زیر ۱۸ سال به مدارک بالا شناسنامه فرزند ترجمه ونوتر شده و همچنین کپی پاسپورت پردر و مادر الزامی است.